dr sci. Tatjana Savić Stanković

dr sci. Tatjana Savić Stanković Stomatološka ordinacija Dr Jovan Cabunac naš tim Beljenje zuba Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu Klinika za bolesti zuba

Dr sci. Tatjana Savić Stanković je diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine. Na istom fakultetu, 2005. godine, položila je i specijalistički ispit iz oblasti Bolesti zuba i endodoncije. Na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, dr sci. Tatjana Savić Stanković 2008 godine brani Magistarsku tezu pod naslovom: „Efekti preparata različitih koncentracija za beljenje zuba„ i stiče naziv Magistra stomatoloških nauka. Doktorsku tezu pod naslovom: „Ispitivanje trikalcijum silikatnog cementa (Biodentin) u funkciji dentinskog zamenika ispod kompozitnih ispuna na bočnim zubima“ brani 2014 godine i stiče naziv Doktora stomatoloških nauka.

Dr sci. Tatjana Savić Stanković zaposlena je na Klinici za bolesti zuba, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 2001. na nastavnom predmetu Bolesti zuba pretklinika, Restaurativna odontologija, Pretklinička endodoncija, Endodoncija i rekonstrukcija endodontski lečenih zuba gde aktivno učestvuje u nastavi, edukativnom, naučno-istraživačkom radu i izvođenju praktične nastave sa studentima osnovnih studija. Bavi se ispitivanjem fizičkih, estetskih i bioloških osobina komercijalnih i eksperimentalnih materijala koji se koriste u rekonstrukciji dentina kod dubokih kaviteta. Predavač je i instruktor na radionicama i “hands-on” kursevima iz oblasti beljenja zuba, restaurativne stomatologije (veniri) i primene mašinskih sistema u enodonciji. 

Dr sci. Tatjana Savić Stanković je na domaćim i međunarodnim kongresima stomatologa do sada prezentovala više desetina naučnih radova. Publikovala je radove u vodećim časopisima nacionalnog značaja, stručnim časopisima, poglavlje u jednoj naučnoj monografiji, a takođe ima i nekoliko publikacija u karentiranim međunarodnim časopisima. Do sada je učestvovala kao predavač u preko dvadeset programa kontinuirane edukacije. U okviru njih je održala dvadeset šest predavanja i bila instruktor na nekoliko međunarodnih kurseva. Sertifikovani je QMS proverivač. Lično usavršavanje smatra imperativom dobrog stomatologa i naučnog radnika što ostvaruje učešćem svake godine na najeminentnijim naučnim i stručnim međunarodnim kongresima (FDI, IADR, ESE). 

Dr sci. Tatjana Savić Stanković je član istraživačke grupe DentalNet koja organizuje edukacije, istraživanja i okuplja naučnike, lekare i studente koji dele slična interesovanja i žele da unaprede stomatologiju.

Član je:

  • Sekcije za endodonciju SLD-a,
  • Sekcije za bolesti usta i zuba SLD-a,
  • Udruženja endodontista Srbije,
  • International Association for Dental Research (IADR)
  • Academy of Dental Materials (ADM)
  • European Society of Endodontology (ESE)
  • Balkan Stomatological Society (BaSS)
  • Serbian Medical Association (SLD)

[mc4wp_checkbox]

Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer